Voorwaarden AED diefstalverzekering Medisol

ARTIKEL 1
Algemeen

ARTIKEL 1.1
Adres
Kennisgevingen aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij Medisol bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

ARTIKEL 1.2
Persoonsgegevens
De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door Medisol verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

ARTIKEL 1.3
Toepasselijk recht en klachteninstanties
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Voor klachten naar aanleiding van de overeenkomst kan men zich wenden tot Medisol, Medisol, Mercuriusweg 12, 4382 NC te Vlissingen.

ARTIKEL 1.4
Totstandkoming verzekering
De verzekering komt (definitief) tot stand nadat een termijn van 14 dagen na ontvangst van het aanvraagformulier en de bijbehorende voorwaarden is verstreken, zonder dat de verzekeringsnemer gebruik heeft gemaakt van het recht op annulering.

ARTIKEL 1.5
De risicodrager
De verzekering is afgesloten voor rekening en risico van Medisol, Mercuriusweg 12, 4382 NC te Vlissingen.

ARTIKEL 1.6
Weigering van verzekering
Medisol behoudt zich het recht voor een verzekeringsnemer te weigeren. Hiervan zal de aanvrager binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag op de hoogte worden gesteld.

ARTIKEL 1.7
Elders aangekochte artikelen
Medisol kan elders aangekochte AED's verzekeren, in dat geval dient de aanvraag voorzien te zijn van een kopie van het aankoopbewijs met vermelding van de betaalde prijs.

ARTIKEL 1.8
Gestolen artikel herverzekeren
Artikelen die reeds als gestolen zijn opgegeven kunnen niet worden verzekerd.

ARTIKEL 2
Gedekte gebeurtenissen
De verzekering dekt zaken die vermeld zijn in deze voorwaarden tegen materiële schade, indien deze onmiddellijk en uitsluitend het gevolg is van een hierna vermelde gebeurtenis, maar met inachtneming van de uitsluitingen zoals vermeld in artikel 3.
Een zodanige gebeurtenis moet zich tijdens de looptijd van de verzekering hebben voorgedaan. Bovendien moet het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor de verzekerde onzeker zijn geweest dat deze gebeurtenis zich zou voordoen.
Als bij een latere wijziging de dekking wordt uitgebreid, geldt voor de uitgebreide dekking de wijzigingsdatum als het moment waarop de overeenkomst is gesloten.

ARTIKEL 2.1
Verlies en diefstal

ARTIKEL 3
Uitgesloten gebeurtenissen
Alle gebeurtenissen behalve diefstal zijn uitgesloten van de verzekering.

ARTIKEL 4
In geval van schade

ARTIKEL 4.1
Verplichtingen van verzekerde bij schade
Bij schade is verzekeringnemer en/of verzekerde verplicht:
1 om bij de verwezenlijking van een gebeurtenis waarvoor de verzekering dekking biedt, of het ophanden zijn daarvan, binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen die tot voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden;
2 zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan Medisol een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden te melden aan Medisol zodra verzekeringnemer en/of verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van die gebeurtenis; 3 een schriftelijke schadeaangifte in te dienen; 4 binnen redelijke termijn aan Medisol of de door haar aangestelde expert alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor Medisol van belang zijn om de om haar uitkeringsplicht te beoordelen; 5 aanwijzingen op te volgen van Medisol of de door haar aangestelde expert, de volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van Medisol zou kunnen benadelen;

ARTIKEL 4.2
Verlies van recht op schadevergoeding
Elk recht op schadevergoeding vervalt als verzekeringnemer en/of verzekerde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet Medisol te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
Aan de verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekeringnemer en/of verzekerde een of meer van de genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van Medisol heeft benadeeld. In geval van misleiding of fraude van de verzekeringsnemer ten einde een vergoeding onterecht toegewezen te krijgen, is de nieuwprijs van de vergoeding per direct op te eisen door de verzekeraar Medisol.

ARTIKEL 4.3
De eigendom van zaken na verlies of diefstal
Verzekerde is verplicht aan Medisol op diens verzoek de eigendom over te dragen van zaken, die door verlies of diefstal verloren zijn gegaan en waarvoor Medisol aan verzekerde uitkering doet of heeft gedaan. Komen dergelijke zaken naderhand in bezit van Medisol dan zal hij deze op verzoek van verzekerde weer aan hem overdragen, tegen teruggave van het daarvoor uitgekeerde bedrag, onder aftrek van de kosten van herstel van de eventueel sinds het verlies of de diefstal ontstane schade. Indien de verloren of gestolen zaken zonder tussenkomst van Medisol weer in bezit komen van verzekerde, is hij verplicht terstond Medisol daarvan in kennis te stellen.

ARTIKEL 4.4
Dagwaarde
De dagwaarde is gelijk aan het aankoopbedrag van de verzekerde goederen, tenzij deze ouder is dan 3 jaar:
3-4 jaar: 80% van de nieuwwaarde
4-5 jaar: 60% van de nieuwwaarde
Meer dan 5 jaar: 50% van de nieuwwaarde
De maximaal te vergoeden waarde, kan de waarde van de AED niet overstijgen.

ARTIKEL 4.5
Onderzoek bij schade
In geval van schade heeft Medisol het recht (een kopie van) het proces-verbaal in te zien alvorens tot uitkering over te gaan. Bij twijfel of onduidelijkheden behoudt Medisol zich het recht voor een expert in te schakelen voor onderzoek. De verzekeringnemer is verplicht hieraan medewerking te verlenen.

ARTIKEL 5
Betaling en bewijsvoering

ARTIKEL 5.1
Premiebetaling
1 Premie verschuldigd per premievervaldatum
De premie, is bij vooruitbetaling op de premievervaldatum verschuldigd. Deze datum wordt altijd op het betalingsverzoek vermeld.
2 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie, dat is de eerste premie die na het sluiten van de verzekering verschuldigd wordt, niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een aanmaning door Medisol is vereist geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden nadat 30 dagen sinds de ingangsdatum zijn verstreken.
Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt.
3 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie en volgende premietermijnen
Indien verzekeringnemer de tweede en/of volgende premietermijnen, dan wel de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die na de voor die premie geldende vervaldag hebben plaatsgevonden. Indien verzekeringnemer de tweede en/of volgende premietermijnen, dan wel de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat Medisol de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven.
Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering verschuldigd wordt.
4 Verschuldigdheid premie blijft /Herstel dekking bij betaling achteraf
Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling opgeschort of beëindigd, de verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel, dus inclusief alle tot dan toe onbetaald gebleven opeisbare premietermijnen, door Medisol is ontvangen.

ARTIKEL 5.2
Verzekeringsbewijs
Het inschrijfformulier in combinatie met een betalingsbewijs van de premie geldt als verzekeringsbewijs. Bij een geweigerde verzekering vervalt dit bewijs indien Medisol bewijs heeft van versturen van de weigeringsbevestiging en bewijs van de terugstorting van een eventueel betaalde premie.

ARTIKEL 6
Wijzigingen

ARTIKEL 6.1
Herziening van premie en/of voorwaarden
Medisol heeft het recht om de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering te herzien en deze verzekering tussentijds aan te passen aan de nieuwe premie en/of voorwaarden. Medisol zal verzekeringnemer van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing.
Tot 30 dagen na de datum waarop de aanpassing is gaan gelden, heeft verzekeringnemer het recht deze schriftelijk te weigeren, indien de aanpassing leidt tot hogere premie of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruikmaakt eindigt de verzekering op de datum waarop de aanpassing is gaan gelden.

ARTIKEL 6.2
Herbeoordeling bij risicowijziging
Na ontvangst van een melding van een risicowijziging zal Medisol aan de verzekeringnemer berichten of de verzekering al dan niet voortgezet kan worden en zo ja, of dit ongewijzigd zal geschieden of dat de premie en/of voorwaarden zullen worden herzien. Wordt hierover met de verzekeringnemer geen overeenstemming bereikt, dan zal de verzekering door Medisol worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

ARTIKEL 6.3
Overgang van het verzekerde belang
Bij overgang van het verzekerde belang blijft de dekking van kracht gedurende 30 dagen na overgang, daarna alleen als de verzekering op naam van de nieuwe belanghebbende is overgeschreven.